srijeda, 13. travnja 2011.

Zadaci menadžera u motiviranju ljudi

Glede motiviranja individualnog ponašanja menadžeri imaju i konkretne zadatke koji se mogu svrstati u tri ključne kategorije. Vidi se da proces djelovanja menadžera na radno ponašanje i uspješnost, odnosno motivaciju zaposlenih, počinje s određivanjem radnih zadataka, ciljeva i standarda izvršenja.

Oblikovanje radnih zadataka i posla vrlo je važan zadatak menadžera. Već se u toj fazi kroz oredjeljenje za različite koncepcije zadataka ugrađuje različiti motivacijski potencijal u sam posao. Motivacija za obavljanje cijelovitih, smislenih i izazovnih zadataka koji pružaju autonomiju, osobni doprinos i stalne o kvaliteti obavljanja.

Na radnu uspješnost također djeluju objektivni uvjeti kao što su organizacija rada, sredstva koja se upotrebljavaju, potrebni resusrski koji uključuju znanje, informacije, a ne samo materijalne i objektivne resurse poput sirovina i slično. Sve je više radnih mjesta na kojima ključni resurs čine znanje i informacija. Nedostatak potrebnih objektivnih pretpostavki na radno ponašanje i učinak djeluje dvojako: objektivno i subjektivno kroz frustriranje i snižavanje motivacije ljudi.

OVO JE BUDUĆNOST: ZNANJE + INFORMACIJA

Vrlo važan zadatak menadžera u motiviranju zaposlenih jest utvrđivanje i praćenje njihovih potreba i preferencija glede nagrade koju žele primiti za svoj rad i onog što im je važno. Tu je čest nesporazum između onog što menadžeri misle da njihovi suradnici žele i onog što oni stvarno žele. Mišljenja menadžera o tome što motivira zaposlene često su rezultat njihovih stereotipa o zaposlenima, a ne stvarnog poznavanja i praćenja njihovih želja i preferencija. No, da bi stvarno mogli djelovati na povećanje motivacije moraju poznavati i stalno analizirati ono što njihovi zaposlenici žele jer su potrebe ljudi i motivi ljudi dinamična kategorija koja se razvija i mijenja.Osnovne komponente dijele se u 3 vida:
  1. novac
  2. nagrade
  3. beneficije

Nema komentara:

Objavi komentar